Нормативна база академії

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

 

СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Статут Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії

Про зміну назви навчального закладу

Положення про фаховий коледж Обласного коледжу “Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка” Полтавської обласної ради 

Положення про Науковий ліцей “Політ”

Положення про ДЗОВ “Ерудит”

Положення про стейкхолдерів

Положення про комп’ютерну школу “Олімп”

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації

Положення про стажування

Положення про директорат

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних

Положення про організацію фізичного виховання та масового спорту 

Положення про уповноваженого з питань державної мови

Положення про порядок встановлення навчального навантаження педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про порядок формування. ведення та зберігання особових справ здобувачів освіти  Обласного коледжу ˮКременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренкаˮ Полтавської обласної ради 

Наказ про розподіл функціональних обов`язків між директором та його заступниками

Положення про академічну доброчесність

Положення про факультет

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачами вчених звань

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (загальні питання)

Положення про науково-методичну раду

Положення про організацію наукової та науково-дослідної діяльності

Положення про організацію та проведення наукових заходів 

Рейтенгове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Обласного коледжу “Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. макаренка” Полтавської обласної ради

Положення про Вчену раду

Положення про кафедри

Положення про студентське наукове товариство

Положення про навчальні видання та видавничу діяльність

Положення про планування та облік видів робіт науково-педагогічних працівників Обласного коледжу “Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка” Полтавської обласної ради

Положення про навчально-наукову лабораторію

Положення про студентський науковий гурток

Положення про науково-дослідну лабораторію “Інноваційних технологій в освіті”

Положення про наково-дослідну лабораторію  “Діяльнісний підхід в освіті”

Положення про науково-дослідну лабораторію “Мультисенсорний підхід в освіті”

Стратегія інтернаціоналізації

Стратегія розвитку педагогічного факультету

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ (загальні питання)

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про освітні програми

Положення про дистанційне навчання

Положення про навчальний відділ

Про дотримання вимог, визначених Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №132 о/д від 30.08.2021 р.

Положення про виконання курсових робіт

Положення про комісію із забезпечення якості освіти

Положення про підготовку та проведення відкритих занять

Порядок проведення семестрового контролю

Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Положення про сертифікатні програми

Положеня про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці в Обласному коледжі „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (загальні питання)

Положення про проведення урочистої церемонії нагородження “Гордість коледжу”

Положення про навчальні кабінети, лабораторії, спортивні зали , майстерні, спортивні майданчики Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення про атестацію навчальних кабінетів, лабораторій, спортивних залів, майстерень, спортивних майданчиків Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення по зразковий кабінет, спортивну споруду Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення про Книгу пошани 2020

Положення про Школу професійної майстерності викладача

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників

Порядок проведення атестації

 

НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Положення про індивідуальну освітню траєкторію

Положення про студентське самоврядування

Положення про Порядок призначення і виплати стипендій у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка

Витяг з “Положення про первинну профспілкову організацію студентів Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка”

Положення про перевід студентів на навчання за регіональним замовленням

 

НОРМАТИВНА БАЗА З ВИБОРІВ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення про обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та працівниками для участі у виборах директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення про порядок проведення виборів директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Порядок реєстрації та роботи представників ЗМІ на виборах директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка  

Порядок організації роботи спостерігачів  на вибрах директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка