Оголошення

 Оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Обласний коледж „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Конкурсна позиція Назва посади Розмір ставки Вимоги до претендентів
Кафедра початкової освіти, гуманітарних дисциплін та інформатики
Вакансія 1 Доцент закладу вищої освіти 0,39 Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (доктора філософії) за умови наявності повної вищої освіти за спеціальністю Середня освіта (Інформатика) та/або  вчене звання доцента (за профілем кафедри).
Вакансія 2 Старший викладач закладу вищої освіти 1,0 Доктор філософії/ кандидат педагогічних наук за умови наявності повної вищої освіти за спеціальністю Психологія та/або  вчене звання доцента  кафедри, профіль якої пов’язаний з викладанням дисциплін психолого-педагогічного циклу або без наукового ступеня та/або  вченого звання за умови наявності вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю Психологія зі стажем роботи у закладі вищої освіти не менше 3 років.
Вакансія 3 Старший викладач закладу вищої освіти 0,98 Доктор філософії/ кандидат педагогічних наук за умови наявності повної вищої освіти за спеціальністю Початкова освіта та/або  вчене звання доцента  (за профілем кафедри) або без наукового ступеня та/або  вченого звання за умови наявності вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю Початкова освіта зі стажем роботи у закладі вищої освіти не менше 3 років.
Вакансія 4 Старший викладач закладу вищої освіти 0,33 Доктор філософії/ кандидат педагогічних наук за умови наявності повної вищої освіти за спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська)) та/або  вчене звання доцента  кафедри, профіль якої пов’язаний з викладанням англійської мови.
Кафедра фізичного виховання та здоров’я людини
Вакансія 5 Доцент закладу вищої освіти 1,0 Науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту (доктор філософії) за умови наявності повної вищої освіти за однією із спеціальностей Середня освіта (Фізична культура)/Фізична культура і спорт  та/або    вчене звання доцента (за профілем кафедри).
Вакансія 6 Старший викладач закладу вищої освіти 0,74 Науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту (доктора філософії) за умови наявності повної вищої освіти за однією із спеціальностей Середня освіта (Фізична культура)/Фізична культура і спорт  та/або    вчене звання доцента (за профілем кафедри) або без наукового ступеня та/або  вченого звання за умови наявності повної вищої освіти за спеціальністю Фізичне виховання зі стажем роботи у закладі вищої освіти не менше 3 років.
Вакансія 7 Старший викладач закладу вищої освіти 0,7 Науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту (доктора філософії) за умови наявності повної вищої освіти за однією із спеціальностей Середня освіта (Фізична культура)/Фізична культура і спорт  та/або    вчене звання доцента (за профілем кафедри) або без наукового ступеня та/або  вченого звання за умови наявності повної вищої освіти за спеціальністю Фізичне виховання зі стажем роботи у закладі вищої освіти не менше 3 років.
Кафедра педагогіки, психології та дошкільної освіти
Вакансія 8 Старший викладач закладу вищої освіти 0,9 Доктор філософії/ кандидат педагогічних наук за умови наявності повної вищої освіти за спеціальністю Дошкільна освіта та/або  вчене звання доцента  (за профілем кафедри) або без наукового ступеня та/або  вченого звання за умови наявності повної вищої освіти за спеціальністю Дошкільна освіта зі стажем роботи у закладі вищої освіти не менше 3 років.
Вакансія 9 Старший викладач закладу вищої освіти 0,7 Доктор філософії/ кандидат педагогічних наук за умови наявності повної вищої освіти за спеціальністю Дошкільна освіта та/або  вчене звання доцента  (за профілем кафедри)
Вакансія 10 Старший викладач закладу вищої освіти 0,52 Доктор філософії/ кандидат педагогічних наук за умови наявності повної вищої освіти за спеціальністю Дошкільна освіта та/або  вчене звання доцента  (за профілем кафедри) або без наукового ступеня та/або  вченого звання за умови наявності повної вищої освіти за спеціальністю Педагогіка вищої школи зі стажем роботи у закладі вищої освіти не менше 3 років.

 

Визначити такі додаткові освітньо-кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади:

 • наявність не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
 • наявність стажу науково-педагогічної роботи у закладі вищої освіти;
 • наявність сертифікату про підвищення кваліфікації за останні п’ять років.

 

Для участі у конкурсі претендентам необхідно подати такий обов’язковий перелік документів:

 • заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (Додаток 1);
 • особовий листок з обліку кадрів з фото та власноруч написану автобіографію;
 • 2 фотокартки розміром 4×6 см;
 • засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (кадровою службою коледжу чи нотаріально засвідчені) копії документів про освіту, наукові ступені, вчені звання;
 • копія трудової книжки або документи, що посвідчують наявність стажу роботи на посадах науково-педагогічних працівників (крім працівників, які є штатним науково-педагогічним працівником коледжу або працювали на посаді за сумісництвом);
 • список наукових праць за останні 5 років;
 • інформаційну довідку за формою згідно з Додатком 2;
 • згоду на обробку персональних даних.

 

У випадку, коли претендент на заміщення посади науково-педагогічного працівника є штатним науково-педагогічним працівником коледжу або працював на посаді за сумісництвом, він може подати на конкурс документи за скороченим переліком:

– заяву про участь у конкурсі, написану власноруч, та зареєстровану претендентом у секретаря Коледжу (додаток 1 до цього Положення);

– список наукових праць за останні 5 років;

– засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (кадрової служби установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені) копії документів про освіту, наукові ступені, вчені звання; коли таких документів до кадрової служби Коледжу раніше не було надано;

– згоду на обробку персональних даних.

 

Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічного працівника освітньому компоненту визначається на підставі документів встановленого зразка про:

 • вищу освіту;
 • присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність

(предметна спеціальність, спеціалізація);

 • наявність досвіду професійної діяльності за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією);
 • публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України та наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science протягом останніх п’яти років.

За потреби претендент може додатково подати ці документи (у разі їх відсутності у кадровій службі коледжу).

 

Претендентам, які бажають брати участь у конкурсному відборі на вакантні посади, зазначені у цьому оголошенні, необхідно надати до кадрової служби документи, вказані в оголошенні:

 • нарочно на паперових носіях за адресою: 39623, Полтавська обл.,
  м. Кременчук, вул. Валентини Федько, 33, верхній корпус, кадрова служба, телефон (0536)75-84-70. Час прийому документів: понеділок-п’ятниця з 8.00 до 16.30;
 • поштою з поміткою „Кадрова службаˮ.

 

Визначити строки подання заяв та документів з 01 вересня 2023 року по 30 вересня  2023 року.

Додаток 1 до оголошення

Обласного коледжу “Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка” Полтавської обласної ради

Леся КРУПІНІЙ

_______________________________________

(ПІБ працівника)   _______________________________________

________________________________________

         (Домашня адреса, індекс,

телефони: домашній, службовий, мобільний)

 

Заява

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (посада, кафедра)

Необхідні документи до заяви додаю:

– особовий листок з обліку кадрів з фото та власноруч написаною автобіографією;

– 2 фотокартки розміром 4×6 см;

– засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (кадровою службою коледжу чи нотаріально засвідчені) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання;

– копія трудової книжки або документи, що посвідчують наявність стажу роботи на посадах науково-педагогічних працівників;

– список наукових праць за останні 5 років;

– згоду на обробку персональних даних.

З порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників, професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади та оголошенням про проведення конкурсу, термінами та умовами ознайомлений(на).

«____»____________2023 р.                                 ____________________________

(підпис, прізвище)

Заява претендента до участі в конкурсі зареєстрована у кадровою службою за № _____ від «___» _______ 2023 р.

 

Погоджено:

Заступник директора

з навчально-методичної роботи     ________________ (підпис, прізвище, дата)

Заступник директора

з навчальної роботи                       _________________ (підпис, прізвище, дата)

Головний бухгалтер                      _________________ (підпис, прізвище, дата)

Помічник директора

з  кадрової роботи                         _________________ (підпис, прізвище, дата)

Додаток 2 до оголошення

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

про професійні та особисті якості

___________________________________________

(прізвище, ім’я по-батькові)

 1. Основні анкетні дані науково-педагогічного працівника
Місце роботи

(посада, назва кафедри)

 
Дата народження

(зазначити число, місяць і рік народження)

 
Найменування закладу, рік закінчення,

спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

 
Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації (серія, номер, дата, ким виданий диплом  
Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно (серія, номер, дата, ким виданий атестат)  
Науково-педагогічний стаж роботи у закладі вищої освіти  
Науково-педагогічний стаж роботи в коледжі (Обласний коледж „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради”)  

 

 1. Перелік освітніх компонентів, що викладає науково-педагогічний працівник

 

Спеціальність Освітня програма Назва освітнього компонента
   

 

   

 

 1. Підвищення кваліфікації (за останні 5 років)
Найменування

організації,

установи, закладу

Період

навчання

Тема

підвищення

кваліфікації

Серія, номер

та дата

документу про підвищення кваліфікації

       
       

 

 1. Показники професійної діяльності відповідно до п. 38 Постанови КМУ від 30.12.2015 року за №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”
Показник За останні 5 років Усього
     
     

 

Зареєстрований профіль науковця, ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID), Research Gate, Google Sholar (маю/ не маю) – ________________.

Посилання на профіль (за наявності):

 

 1. Перелік державних нагород, відзнак, почесних звань, премій, стипендій
Рік нагородження Назва установи, що нагородила Назва відзнаки

(нагородження)

     
     

 

Підписавши дану інформаційну довідку, я підтверджую достовірність та правильність інформації, що в ній міститься:

 

 

 

___________________                                                 __________________

(ПІБ працівника)                                                         (підпис)