Кафедра теорії та методики фізичного виховання

       Кафедра теорії і методики фізичного виховання є випусковою та забезпечує освітній процес відповідно до освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура)  за предметною спеціалізацією 014.11 Фізична культура на ОР фахової передвищої освіти та ОР Бакалавр.
      Головним завданням кафедри ТМФВ є організація і здійснення на якісному рівні освітнього процесу  та навчально-методичної роботи по підготовці фахівців з фізичної культури, що володіють компетенціями відповідно до державних освітніх стандартів.
     Науково-викладацький склад кафедри впроваджує в освітній процес нові педагогічні технології та засоби активізації пізнавальної діяльності студентів, використовує різні електронні освітні ресурси, інтерактивні методи навчання та мультимедійні засоби. Завідувач кафедри теорії методики фізичного  виховання і спорту, доцент кафедри, кандидат наук фізичного виховання і спорту – Кудряшова Тетяна Іванівна.
     Основними напрямками діяльності кафедри теорії і методики фізичного виховання є навчальна та навчально-методична, науково-дослідна, спортивно-масова і виховна робота.
     В області навчальної та навчально-методичної діяльності кафедра теорії і методики фізичного виховання проводить навчальні заняття, передбачені навчальним планом за напрямом підготовки бакалаврату спеціальності Середня освіта, спеціалізації 014.11 Фізична культура та фахової передвищої освіти.
      З огляду на це, навчальна та навчально-методична робота кафедри ведеться по реалізації наступних напрямків:
  • Удосконалення змісту лекційного матеріалу і методики його викладання;
  • Удосконалення методики проведення семінарських і практичних занять;
  • Удосконалення роботи зі студентами в період виробничої педагогічної практики;
  • Розробка робочих навчальних програми з усіх дисциплін кафедри та комплексів навчально-методичного забезпечення до них;
  • Удосконалення методичного супроводу освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій;
  • Розробка та впровадження в освітній процес посібників, методичних рекомендацій та розробок з навчальних дисциплін;
  • Удосконалення контролю знань студентів, розробка тестових завдань для підсумкового контролю знань з використанням освітньої платформи Moodle;
  • Керівництво виконанням курсових робіт, організація самостійної роботи студентів;
  • Участь у роботі предметної комісії з оцінювання фізичної підготовленості здобувачів освіти, вступників на навчання із здобуттям освітнього ступеня молодшого бакалавра і бакалавра з фізичного виховання.
  • Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.
     В рамках здійснення науково-дослідницької діяльності на кафедрі теорії і методики фізичного виховання проводиться науково-дослідна робота з проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури, формування культури здоров’я.
    Викладачі, здобувачі освіти беруть активну участь в міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах. За результатами науково-дослідної та науково-методичної роботи публікуються навчальні посібники, методичні рекомендації, наукові статті.
     Основною організаційною формою науково-дослідної роботи студентів на кафедрі є студентський науковий гурток, який очолює канд. пед. наук Ціпов`яз А.Т. Здобувачі освіти ОР бакалавр беруть участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності.
     При проведенні спортивно-масової та виховної роботи, викладачі кафедри приділяють увагу формуванню моральних і духовно-фізичних якостей особистості, вихованню патріотизму, формуванню основ культури здоров’я, фізичної культури особистості, професійної мотивації, підвищенню спортивної майстерності
      Науково-методична проблема, над якою працює кафедра:
      Визначення напрямків формування професійних компетентностей викладачів кафедри ТМФВ  до інноваційної діяльності в умовах сучасного освітнього процесу.

      Склад кафедри:

Кудяршова Тетяна Іванівна – завідувач кафедри теорії і методики фізичного  виховання і спорту, кандидат наук фізичного виховання і спорту, доцент.
Алєксєєва Тетяна Миколаївна – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат географічних наук, доцент.
Губченко Олександр Олександровичдоцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, Заслужений тренер України.
Бондаренко Віталій Володимирович – керівник відділення фізичного виховання, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
Прокопенко Юлія Станіславівна – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, голова предметно-циклової комісії викладачів фізичного виховання.
Антоненко-Миргородська Алла Миколаївна – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Ступак Микола Васильович – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Картошкіна Надія Олександрівна – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Смородський Віталій Іванович – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Харахайчук Анатолій Євгенійович – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Шаляпіна Ірина Вікторівна – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання.

      За суміщенням:

Лисенко Тетяна Іванівна – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Барська Тетяна Олександрівна – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Михайленко Лідія Володимирівна – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Філіпов Євгеній Валерійович – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання.